2003
Raportul Comisiei Europene privind România

[...]

Concluzii


România continuă să îndeplinească criteriile politice.


Există voință politică de a realiza reforma în justiție și administrație și au fost lansate, în ultimul an, o serie de inițiative pozitive de reformare a administrației publice și justiției. De exemplu, Statutul Funcționarului Public a fost revizuit și a fost inițiată o reorganizare majoră a sistemului instanțelor de judecată. Cu toate acestea, procesul de reformă este doar în faza de început. Administrația publică românească continuă să se caracterizeze prin proceduri greoaie, grad limitat de transparență și o capacitate limitată de punere în aplicare a politicilor publice. În sistemul judiciar trebuie să se realizeze atât o îmbunătățire a gestiunii cazurilor și consistenței deciziilor, cât și o creștere a gradului de independență al justiției. Aceste probleme cheie trebuie rezolvate urgent.


România trebuie, în continuare, să elaboreze o strategie având ca scop reforma politicilor și procesului legislativ. S-a înregistrat un oarecare progres prin restrângerea utilizării ordonanțelor de urgență. Adoptarea legilor pentru libertatea accesului la informație și transparența procesului legislativ reprezintă de asemenea o evoluție pozitivă, insa aceste legi nu au fost decât parțial puse în aplicare. Reforma constituțională a sistemului parlamentar trebuie însoțită de măsuri care să mărească capacitatea Parlamentului de a examina în mod efectiv proiectele de legi.


În România, coruptia continuă să fie un fenomen larg răspândit și să afecteze societatea sub toate aspectele sale. O serie de măsuri importante au fost lansate în decursul perioadei de raportare, dar punerea în practică, pe ansamblu, a politicii de combatere a corupției a fost limitată. Măsurile luate mai trebuie și să aibă efect și, în acest sens, sunt necesare eforturi substanțial sporite.


România continuă să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale. Ea a înregistrat progrese apreciabile într-o serie de sectoare importante.


Au fost create structuri pentru aplicarea legislației în domeniul anti-discriminării și au fost sancționate o serie de cazuri de discriminare. A fost consolidată capacitatea instituțională a Avocatului Poporului. Progresele deosebite în domeniul reformei sistemului de protecție a copilului, consemnate în raportul de anul trecut, au continuat și în acest an și s-au înregistrat noi initiative pentru consolidarea drepturilor minorităților naționale. A continuat aplicarea strategiei pentru comunitatea romă, deși lipsa resurselor a dus la rezultate limitate. În mod similar, deși procesul de restituire a proprietăților a continuat, el este departe de a fi finalizat.


Au fost inițiate reforme și în alte domenii, precum: modernizarea poliției, îmbunatățirea asistenței acordate persoanelor cu handicap, reducerea excluderii sociale, ameliorarea dialogului social. Până în prezent, activitățile principale din aceste domenii au constat în elaborarea de strategii și pregatirea cadrului legislativ. Provocarea pentru viitor o constituie aplicarea eficientă a acestor inițiative. Chiar dacă propunerile de reformă a Codului penal reprezintă un pas înainte, sunt necesare în continuare eforturi sporite pentru a consolida libertatea de exprimare. Sunt de asemenea necesare măsuri suplimentare pentru a reduce suprapopularea în inchisori.


România poate fi considerată ca o economie de piață funcțională din momentul în care progresele deosebite înregistrate până acum vor fi continuate în mod decisiv. În plus, se impune punerea în practică energică și susținută a programului de reformă structurală, pentru ca România să fie capabilă să facă față, în viitorul apropiat, atât presiunii concurențiale, cât și forțelor de piață din interiorul Uniunii Europene.


Au fost facute în continuare progrese în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică, dat fiind că rata inflației și-a mentinut tendința de scădere de la nivelul relativ înalt înregistrat anterior, în ciuda efectuării de ajustari a prețurilor controlate. Poziția externă a rămas în continuare sustenabilă, iar politica fiscală prudentă. Măsurile de îmbunătățire a administrației fiscale sunt progresiv puse în aplicare. Angajamentele de a controla fondul de salarii în sectorul public au fost respectate, pe ansamblu, și au fost inițiate o serie de acțiuni pentru întărirea disciplinei financiare a întreprinderilor; concretizate în special prin relativa accentuare a disponibilității de a deconecta utilizatorii cu restanțe de plata la consumul de energie. Privatizarea și restructurarea întreprinderilor de stat s-a accelerat. Proprietatea de stat a scăzut și în sectorul bancar, care a continuat să-și dezvolte rolul său de intermediere. Măsuri administrative de îmbunătățire a mecanismelor de intrare și ieșire de pe piață au fost inițiate, concomitent cu diverse inițiative de îmbunătățire a mediului de afaceri.


Autoritățile trebuie acum să consolideze progresele îinregistrate în aceste domenii, și în același timp să abordeze cu hotărâre domeniile unde progresele au fost insuficiente. Pentru menținerea trendului de creștere a stabilității macroeconomice, măsurile recente de întărire a caracterului restrictiv al politicii monetare trebuie să fie însoțite de politici fiscale și salariale prudente, precum și de reducerea în continuare a deficitului cvasi-fiscal. Previziunile fiscale pe termen mediu trebuie de asemenea să fie consolidate prin înregistrarea de progrese în domeniul reformei cheltuielilor și prin îmbunătățirea gradului de respectare a sistemului de taxe. Acestea vor contribui la consolidarea disciplinei financiare a întreprinderilor, care rămâne una din problemele cheie nerezolvate. Măsurile trebuie să se concentreze pe cauzele care stau la baza acumulării continue a arieratelor la bugetul de stat și în sectorul energetic. Eforturile de ameliorare a funcționării mecanismelor de piață trebuie să fie însoțite de o mai mare disponibilitate către închiderea întreprinderilor cu pierderi și către stabilirea unor prețuri pentru gazele naturale care să reflecte mai bine costurile pe termen scurt și lung. După ce a depășit faza inițială, restructurarea și privatizarea sectoarelor cheie, cum ar fi cel energetic, minier și de transport, trebuie continuate. Acesta vor contribui substanțial la dezvoltarea unei economii de piață funcționale și la dezvoltarea capacității României de a face față presiunilor concurențiale și forțelor de piață din interiorul Uniunii.


România a înregistrat progrese constante în ceea ce privește adoptarea legislației comunitare și va reusi să transpună acquis-ul înainte de data planificată pentru aderare, cu condiția menținerii ritmului actual. Punctele slabe în procesul legislativ se referă la calitatea inegală a legislației adoptate și la faptul că, în unele cazuri, vor fi necesare revizuiri înainte ca legile să poată fi aplicate.


În domeniul pieței interne, România a continuat să facă progrese în ceea ce privește transpunerea legislației specifice referitoare la libera circulație a mărfurilor și achiziții publice. O atenție deosebită trebuie acordată dezvoltării capacității de administrare a acquis-ului pe achiziții publice, produse alimentare și siguranță alimentară. România trebuie, de asemenea, să continue analiza măsurilor care ar putea fi incompatibile cu principiul liberei circulații a mărfurilor. Progresul înregistrat în domeniul liberei circulații a persoanelor este limitat, iar eforturile suplimentare trebuie concentrate acum pe pregătirea punerii în practică a acquis-ului din domeniul recunoașterii reciproce a calificării profesionale. Activitatea de identificare a barierelor din calea liberei circulații a serviciilor a continuat, deși au fost îndepartate doar câteva dintre restricții. În timp ce alinierea cu acquis-ul referitor la libera circulație a capitalului s-a îimbunătățit în mod constant, eforturi sporite sunt necesare pentru îmbunătățirea sistemelor de plăți și intensificarea luptei împotriva spălării banilor.


România a făcut progrese în domeniul legislației companiilor comerciale. Punerea în practică a noilor reglementări din domeniul contabilității și auditului financiar trebuie să aiba prioritate. Este nevoie de eforturi suplimentare pentru protejarea proprietății industriale și intelectuale. În domeniul concurenței, în timp ce legislația anti-trust este în mare parte aliniată la reglementările europene relevante, în ceea ce privește ajutoarele de stat nu există încă suficient control asupra lor. În sectorul siderurgic, obligațiile României referitoare la transparența în ceea ce priveste acordarea ajutoarelor de stat directe și indirecte trebuie să fie respectate în continuare.


Au fost înregistrate progrese și în transpunerea acquis-ului pe agricultură și restructurarea sectorului agricol. Punerea în aplicare a legislației din domeniu este îgreunată de capacitatea de administrare și conducere limitată. De aceea, o atenție deosebită trebuie acordată consolidării capacității administrative de punere în practică și aplicare a acquis-ului, în special în sectorul veterinar și fitosanitar. În sectorul pisciculturii, s-a înregistrat doar un progres limitat, precum și întârzieri în transpunerea acquis-ului, în special cel referitor la Registrul Vaselor de Pescuit. Capacitatea administrativă trebuie consolidată în mod considerabil.


România a continuat să progreseze, în domeniul transportului, atât în ceea ce privește alinierea legislației cu acquis-ul comunitar, cât și crearea structurilor administrative necesare, însă aplicarea măsurilor de siguranță maritimă rămâne un motiv de preocupare. Trebuie acordată prioritate dezvoltării instituțiilor care să aplice noua legislație, cât și obținerii finanțărilor necesare pentru investițiile serioase necesare în domeniu.


România a înregistrat progrese în alinierea cu acquis-ul din domeniul politicii fiscale, iar acum trebuie să acorde o atenție deosebită modernizării administrației fiscale și îmbunătățirii sistemelor IT. Adoptarea noului Cod al Muncii a fost un pas important înainte în alinierea la acquis-ul din domeniul politicii sociale și de ocupare a forței de muncă. Eforturile viitoare trebuie să se concentreze pe asigurarea aplicării diferitelor inițiative luate și pe consolidarea capacității administrative. Progresul legislativ realizat în sectorul energetic este necesar să fie acompaniat de crearea de structuri pentru punerea în practică efectivă, care să ducă la reforma structurală și la îmbunătățirea pieței interne a energiei.


Bazele legislative ale unei politici industriale moderne au fost puse, iar principala provocare este acum punerea ei în practică, având în vedere că slăbiciunile structurale limitează capacitatea de aplicare și respectare a legilor. Eforturi considerabile au fost făcute pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, deși situația sectorului întreprinderilor mici și mijlocii rămâne dificilă. România a înregistrat progrese importante în domeniul telecomunicațiilor, prin crearea unei autorități de reglementare, prin liberalizarea pieței telecomunicațiilor și alinierea legislației cu noul acquis din domeniu.


Cadrul instituțional pentru politica regională și pentru coordonarea instrumentelor structurale nu este înca clar definit și trebuie puse în practică reglementari specifice referitoare la administrare și control financiar. Eforturi considerabile sunt necesare, în continuare, pentru a aduce capacitatea administrativă la nivelul cerut. În domeniul protecției mediului, deși România a transpus o parte considerabilă din legislația comunitară, capacitatea administrativă și resursele financiare dedicate sectorului raman necorespunzatoare.


Alinierea legislativă în domeniul sănătății și protecției consumatorului a continuat, și România a înregistrat progrese în ceea ce privește activitatea de supraveghere a pieței și coordonarea activităților de control între ministerele și autoritățile relevante.


S-a înregistrat progres legislativ în cele mai multe sectoare din domeniul justiției și afacerilor interne, și in special în ceea ce priveste migrația, combaterea crimei organizate, lupta contra spălării banilor și cooperarea judiciară în cauze civile. Totuși, capacitatea de punere în aplicare rămâne scăzută în aproape toate sectoarele și România trebuie să depună eforturi sporite în vederea dezvoltării capacității administrative și de cooperare inter-instituțională.


S-au înregistrat progrese și în domeniul politicii vamale, deși mai trebuie depuse eforturi pentru a combate corupția din cadrul Administrației Vămilor și pentru a se pregăti din timp pentru aplicarea măsurilor ce vor fi introduse în momentul aderării. Progrese considerabile s-au înregistrat în domeniul controlului financiar. Eforturile din domeniu vor trebui să se concentreze, în perioada următoare, pe punerea în practică a unor sisteme riguroase de control financiar, pe finalizarea procesului de armonizare legislativă și pe consolidarea capacității administrative.


S-au înregistrat și continuă să se îinregistreze progrese constante în ceea ce privește celelalte capitole de acquis.


Într-un număr de sectoare importante, continuă să existe un decalaj serios între progresele înregistrate în domeniul armonizării legislative și capacitatea limitată, pe ansamblul ei, a administrației publice de a aplica și pune în practică legislația nou adoptată. Acest lucru reprezintă o constrângere majoră în ceea ce privește pregătirile pentru aderare ale României, iar soluționarea sa depinde de realizarea unei reforme structurale atotcuprinzătoare atât a administrației publice, cât și a sistemului judiciar. Problemele în cauza depășesc cadrul procesului de adoptare a acquis-ului și se răsfrâng asupra modului de gestionare a asistenței financiare din partea UE. S-au înregistrat progrese și în crearea structurilor institutionale necesitate de acquis, deși ele au fost inegale.


În cadrul negocierilor de aderare, au fost închise provizoriu 20 de capitole. Angajamentele luate în cadrul procesului de negociere au ca dată de referință pentru aderare anul 2007. Ele sunt îndeplinite la timp în general, desi s-au inregistrat și o serie de întârzieri în anumite domenii.

[...]