Uniunea pentru Reconstrucția României - URRUniunea pentru Reconstrucția României - URR
Select language:
 Română RO    Magyar HU    English EN 
 Home-ul meu e aici!   Pagina mea favorită! 
 Intră pe forum!
FIECARE CONTEAZĂ
Închis: 31.12.2004
  Prima pagină     Spirit      Manifest      Cod      Statut      Doctrina      Rapoarte [fin.]      Atitudini      Istorie      Oficiale   Hartă site  
Direct@URR


Știri@URR
La e-mail
...în site!
Alegerile Generale 2004
Chat
Studio
Răspunsurile URR la chestionarul TI
Întâlnire Bran
Raport financiar
Alegeri locale 2004
www.bihor.urr.ro
www.cluj.urr.ro
www.brasov.urr.ro
www.arad.urr.ro
Programul Politic

 STARE DE SPIRIT 
Căutare
Google
FIECARE CONTEAZĂ DACĂ NU PARTICIPI NU SE SCHIMBĂ NIMIC
Descărcați formatul .doc sau .pdf
pentru tipar!


Prima versiune / A doua versiune

STATUTUL PARTIDULUI
Uniunea pentru Reconstrucția României - URR

[Adoptat la Convenția Națională din 3 - 4 iulie 2004]

 

 

CAPITOLUL I:    DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL II:   SCOP ȘI OBIECTIVE

CAPITOLUL III:  MEMBRII

CAPITOLUL IV:  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL V:   PROCEDURILE DE ALEGERE

CAPITOLUL VI:  FONDURILE ȘI PATRIMONIUL

CAPITOLUL VII: DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 


CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Uniunea pentru Reconstrucția României este persoană juridică română, înregistrată ca partid politic, ce își desfășoară activitatea în conformitate cu Constituția României, Legea partidelor politice nr. 14 din 9 ianuarie 2003 și prevederile prezentului Statut.

Art. 2. Denumirea completă a partidului este Uniunea pentru Reconstrucția României iar forma sa prescurtată (abrevierea) este URR (fără puncte între aceste inițiale).

 

Semnul permanent al partidului este reprezentat de denumirea completă (scrisă cu caractere majuscule albe) și abreviată (scrisă cu caractere majuscule, portocalii cu contur alb), împreună cu o casă (corp portocaliu cu geamurile, ușa și conturul albe) situată în partea dreaptă-sus, elemente încadrate într-o elipsă albastră înclinată la 30 de grade suprapusă parțial peste o altă elipsă portocalie înclinată la 170 de grade. Culorile utilizate în semnul permanent sunt alb, portocaliu (cod RGB [255, 102, 000], cod PANTONE [Orange 021], cod CMYK [0,70,100,0] și albastru (cod RGB[0,0,153], cod PANTONE [Blue 072], cod CMYK[100,90,0,0]). Semnul permanent al partidului este înfățișat în Anexa 1.

 

Semnul electoral al partidului este reprezentat de denumirea abreviata a partidului - URR - împreună cu o casă situată în partea dreaptă-sus a acesteia, amândouă în culoare neagră, încadrate într-o elipsă albă înclinată la 30 de grade, înscrisă într-un pătrat negru, așa cum este înfățișată în Anexa 2.

Art. 3. Sediul central al partidului Uniunea pentru Reconstrucția României este în
Bd. Lascăr Catargiu nr.27, sector 1, București.

CAPITOLUL II
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
UNIUNII PENTRU RECONSTRUCȚIA ROMÂNIEI

 

Art. 4. Obiectivele partidului Uniunea pentru Reconstrucția României sunt exclusiv de natură politică, ele fiind subordonate scopului său fundamental - desfășurarea unei activități politice care să determine creșterea prosperității fiecărui cetățean al României.

 

Art. 5. Uniunea pentru Reconstrucția României este un partid politic de centru dreapta care promovează valorile democrației moderne europene adaptate la realitățile politice, economice și sociale ale României de astăzi. În spiritul Programului Politic al Uniunii pentru Reconstrucția României constituit pe principiul "fiecare contează", activitatea acestui partid politic vizează atingerea cu precădere a următoarelor obiective:
a) respectarea și apărarea caracterului național, suveran, independent, unitar și indivizibil al statului român;
b) respectarea și garantarea drepturilor fundamentale ale omului (stipulate în Declarația Universală a Drepturilor Omului) și ale cetățeanului în conformitate cu Constituția României;
c) promovarea și apărarea democrației, cel mai eficient sistem de organizare socială care asigură progresul material și spiritual al fiecărui individ și al societății în ansamblul ei;
d) garantarea proprietății private și încurajarea inițiativei particulare ca motor al progresului economic în condiții de concurență liberă;
e) accesul tuturor cetățenilor români la educație și la îngrijire medicală;
f) asigurarea unui mediu curat, ca premisă fundamentală a ameliorării stării de sănătate a populației;
g) accesul liber și egal la șanse de realizare personală (materială, spirituală, profesională și socială) pentru fiecare membru al societății;
h) întărirea autorității instituțiilor statului și respectarea ordinii de drept de către fiecare cetățean indiferent de funcția pe care o ocupă, poziția socială sau averea sa;
i) integrarea României în Uniunea Europeană și în structurile de apărare euro-atlantice, aceasta fiind în concordanță cu interesele fundamentale ale poporului român de dezvoltare economico-socială și securitate națională;
j) crearea unui sistem politic modern, performant, care să administreze în mod eficient viața economică și socială în beneficiul cetățenilor români.CAPITOLUL III
MEMBRII ȘI ADERENȚII
UNIUNII PENTRU RECONSTRUCȚIA ROMÂNIEI

 

Art. 6. Poate deveni membru al Uniunii pentru Reconstrucția României orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase dacă îndeplinește următoarele condiții:
a) a împlinit vârsta de 18 ani;
b) are cetățenia română;
c) nu este membru al unui alt partid politic din România;
d) respectă Statutul Uniunii pentru Reconstrucția României și susține Programul Politic al Uniunii pentru Reconstrucția României;
e) nu îndeplinește vreuna din funcțiile incompatibile cu înscrierea într-un partid politic așa cum sunt ele enumerate în Legea partidelor politice;
f) nu a săvârșit abuzuri sau nereguli în activitatea sa profesională privată, publică sau politică anterioară;
g) nu a fost decăzut din drepturile sale politice printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

Art. 7. Comitetul Director Național poate acorda persoanelor care nu au cetățenia română statutul de membru susținător al Uniunii pentru Reconstrucția României, la cererea acestora, și poate numi membri onorifici dintre aceștia. Drepturile și obligațiile membrilor susținători sau onorifici sunt aceleași cu cele ale aderenților URR, în condițiile prevăzute de Statut.

Art. 8. În vederea dobândirii calității de membru al Uniunii pentru Reconstrucția României solicitantul completează o cerere-tip de înscriere adresată președintelui organizației locale pe raza căreia își are domiciliul, locul de muncă sau de studii. Persoanele cu domiciliul (stabil sau flotant), locul de muncă sau de studii în București pot opta pentru oricare din organizațiile de sector.
Până la înființarea unui grup de inițiativă sau unei organizații locale în localitatea în care își are domiciliul, solicitantul poate opta pentru oricare dintre organizațiile locale URR.

Art. 9. Comitetul Director Local al organizației va dezbate aprobarea fiecărei cereri în parte, urmând să comunice decizia adoptată în cel mult 10 zile de la depunerea cererii. Data înscrierii în partid este data la care a fost aprobată cererea.

Înmânarea legitimației de membru se face în maxim 5 zile lucrătoare de la aprobarea cererii. Legitimația de membru va fi semnată de către președintele Comitetului Director Județean pe teritoriul căruia se află organizația locală respectivă și va avea aplicată ștampila acestui organism. Până la înființarea organizației județene, legitimația de membru va fi semnată de către președintele Comitetului Director Local al organizației locale din municipiul reședință de județ și va avea aplicată ștampila acestui organism.

Legitimațiile de membru trebuie vizate de patru ori pe an calendaristic, o dată la fiecare 3 luni.

În cazul respingerii cererii, solicitantul poate face contestație în termen 15 zile de la comunicarea respingerii către Comitetul Director Județean. În cazul în care nu există organizație județeană contestațiile vor fi adresate Comitetului Director Național. Aceste foruri trebuie să se pronunțe în termen de 15 zile de la înregistrarea contestației, iar decizia rămâne definitivă.

Împotriva deciziei de aprobare a cererii, orice membru al organizației respective poate depune contestație la Comitetul Director Local în termen de 15 zile de la data aprobării cererii, care se soluționează de către acest for în prezența părților, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării contestației.

Art. 10. Încetarea calității de membru al Uniunii pentru Reconstrucția României are loc în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) excludere;
c) înscriere în alt partid;
d) pierderea cetățeniei române;
e) apariția unor incompatibilități cu condițiile prevăzute în Statut;
f) deces.

Încetarea calității de membru intră în vigoare la data apariției oricăreia dintre situațiile prevăzute la aliniatul 1, litera a), c) - f) și la data rămânerii definitive a deciziei Comitetului Director Local pentru situația prevăzută la litera b).

Art. 11. Demisia are loc pe baza unei cereri scrise depuse împreună cu legitimația de membru la sediul organizației locale din structura căreia face parte cel care demisionează.
Ea are efecte din momentul înregistrării ei în evidențele organizației locale respective.

Art. 12. Pentru membrii Uniunii pentru Reconstrucția României activitatea va fi evaluată o dată la fiecare 3 luni de către Comitetul Director Local în baza unei grile naționale de evaluare. Obținerea calificativului nesatisfăcător în urma evaluării atrage după sine pierderea calității de membru. Persoana în cauză poate rămâne în continuare cu statutul de aderent al Uniunii pentru Reconstrucția României. Decizia aplicării prevederilor prezentului articol aparține Comitetului Director Local.
Decizia Comitetului Director Local poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare la Colegiul Național de Arbitraj. Decizia Colegiului de Arbitraj se pronunță în termen de 15 zile de la înregistrarea contestațiilor și este cu drept de apel la Comitetul Director Național. Hotărârea Comitetului Director Național se ia în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea apelului și are caracter definitiv.

Art. 13. Pentru comportament neconform cu principiile și orientarea Uniunii pentru Reconstrucția României precum și pentru nerespectarea Statutului, a Programului Politic, a regulamentelor de funcționare sau a sarcinilor și deciziilor forurilor de conducere, membrilor Uniunii pentru Reconstrucția României li se pot aplica următoarele sancțiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea sau revocarea din funcția de conducere deținută în cadrul partidului;
c) pierderea calității de membru;
d) retragerea sprijinului politic;
e) excluderea din partid.

Art. 14. Pentru membrii Uniunii pentru Reconstrucția României care nu dețin funcții de conducere în cadrul partidului sau demnități publice, decizia aplicării uneia dintre sancțiunile prevăzute la Art. 13. se ia de către Comitetul Director Local.
Pentru membrii care dețin funcții de conducere în cadrul Uniunii pentru Reconstrucția României la nivel local sau demnități în administrația publică locală, decizia se ia de către Consiliul de Conducere Județean la propunerea Comitetului Director Județean sau a Comitetului Director Local. În cazul în care nu există organizație județeană decizia se ia de către Comitetul Director Național, la propunerea Comitetului Director Local.
Pentru membrii care dețin funcții de conducere în cadrul Uniunii pentru Reconstrucția României la nivel județean sau demnități în administrația publică județeană, decizia aplicării uneia dintre sancțiunile prevăzute la Art. 13. se ia de către Consiliul de Conducere Național la propunerea Comitetului Director Național.
Pentru membrii care dețin funcții de conducere în cadrul Uniunii pentru Reconstrucția României la nivel național sau demnități în administrația publică centrală, precum și pentru parlamentari, decizia aplicării uneia dintre sancțiunile prevăzute la Art. 13. se ia de către Comitetul Director Național.
În cazuri excepționale Comitetul Director Național poate decide aplicarea unor sancțiuni oricărui membru al Uniunii pentru Reconstrucția României cu efect imediat.

Art. 15. Decizia aplicării sancțiunii poate fi contestată în termen de 10 zile de la comunicare la Colegiul de Arbitraj corespondent nivelului ierarhic al organului de conducere care a luat decizia. În cazul formulării unei contestații în termenul prevăzut de Statut, sancțiunea se suspendă până la soluționarea contestației. Decizia Colegiului de Arbitraj se pronunță în termen de 15 zile de la înregistrarea contestațiilor și este cu drept de apel la Colegiul Național de Arbitraj. Hotărârea Colegiului Național de Arbitraj se ia în termen de cel mult 15 zile de la înregistrarea apelului și are caracter definitiv.

Art. 16. Fiecare membru al Uniunii pentru Reconstrucția României are următoarele drepturi:
a) să-și exprime liber opiniile în cadrul structurilor de partid din care face parte în legătură cu orice problemă supusă dezbaterii;
b) să fie informat asupra activității organizației și a structurilor din care face parte, asupra deciziilor forurilor de conducere ierarhic superioare și asupra activității reprezentanților partidului aleși în funcții publice;
c) să aibă acces la documentele oficiale și materialele de informare internă ale Uniunii pentru Reconstrucția României;
d) să aibă inițiative cu caracter politic sau de îmbunătățire a activității structurii organizatorice din care face parte care să fie dezbătute de forurile de conducere competente;
e) să participe la luarea deciziilor în cadrul structurilor organizatorice ale Uniunii pentru Reconstrucția României conform competențelor prevăzute în Statut;
f) să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României la toate nivelele ierarhice;
g) să propună și să fie propus candidat pe listele electorale ale Uniunii pentru Reconstrucția României pentru alegerile locale, parlamentare și prezidențiale dacă îndeplinește condițiile legale;
h) să-și dea demisia din partid în orice moment, cu efect imediat;
i) să primească din partea partidului tot sprijinul pe care acesta i-l poate da pentru îndeplinirea sarcinilor în interiorul partidului sau a celor care decurg din activitatea depusă în orice funcție dobândită prin sprijinul politic al partidului.

Art. 17. Membrii Uniunii pentru Reconstrucția României au obligația de plată a unei cotizații minime al cărei cuantum este stabilit anual de către Comitetele Directoare Județene.

Membrii Uniunii pentru Reconstrucția României, dobândesc următoarele drepturi:
a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României la toate nivelele ierarhice;
b) să voteze luarea deciziilor în cadrul structurilor organizatorice ale Uniunii pentru Reconstrucția României din care fac parte;
c) să propună și să fie propuși candidați pe listele electorale ale Uniunii pentru Reconstrucția României pentru alegerile locale, parlamentare și prezidențiale dacă îndeplinesc condițiile legale;

Neplata cotizației minime până la sfârșitul unei luni atrage după sine pierderea dreptului de vot în luna următoare.
Comitetele Directoare Județene pot acorda aceste drepturi, la cererea argumentată a organizațiile, unora dintre membrii care nu plătesc cotizația minimă.

Art. 18. Membrii grupurilor de inițiativă vor achita cotizațiile organizației județene, respectiv celei din municipiul reședință de județ. În cazul în care acestea nu există le vor achita organizației naționale.

Art. 19. Fiecare membru Uniunii pentru Reconstrucția României are următoarele îndatoriri:
a) să respecte legile țării și să aibă un comportament demn și civilizat în societate;
b) să cunoască și să respecte prevederile Statului și ale regulamentelor de funcționare ale Uniunii pentru Reconstrucția României;
c) să cunoască Programul Politic al Uniunii pentru Reconstrucția României și să acționeze pentru punerea în practică a principiilor și obiectivelor acestuia;
d) să își asume responsabilități în cadrul organizației și să le finalizeze în timpul stabilit;
e) să promoveze principiile și valorile partidului și să atragă noi membri sau aderenți;
f) să cunoască documentele și punctele de vedere oficiale ale Uniunii pentru Reconstrucția României și să promoveze ideile cuprinse în acestea pentru atragerea de noi membri și creșterea rolului Uniunii pentru Reconstrucția României ca factor de decizie politică atât la nivel local cât și la nivel național;
g) să îndeplinească sarcinile și să respecte hotărârile adoptate de către organele de conducere superioare ierarhic;
h) să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor cu caracter intern;
i) să nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii grave activității sau imaginii partidului și care contravin pozițiilor formulate de organele de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României;
j) să folosească mijloacele materiale ale partidului la care îi dă dreptul poziția sa în structurile organizatorice exclusiv în interesul Uniunii pentru Reconstrucția României;
k) să participe cu regularitate la întâlnirile și celelalte activități ale structurilor organizatorice din care face parte;
l) să reprezinte pozițiile Uniunii pentru Reconstrucția României în activitatea depusă în orice funcție obținută prin sprijinul politic al partidului îndeplinindu-și atribuțiile cu onoare și profesionalism;
m) să achite cu regularitate cotizația de membru precum și celelalte contribuții asumate sau stabilite de organele competente.
n) să-și desfășoare activitatea și să adopte comportamente conform regulilor cuprinse în Codul de Conduită al Membrilor URR.

Art. 20. Poate deveni aderent al Uniunii pentru Reconstrucția României orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase dacă îndeplinește următoarele condiții:
a) a împlinit vârsta de 16 ani;
b) aderă la valorile și principiile partidului.

Art. 21. În vederea dobândirii statutului de aderent al Uniunii pentru Reconstrucția României solicitantul completează o cerere tip de aderare la valorile și principiile partidului adresată președintelui organizației locale pe raza căreia își are domiciliul, locul de muncă sau de studii. În cazul în care această organizație locală nu există, cererea de aderare va fi adresată secretarului organizației județene sau secretarului general al partidului (în cazul în care nu există organizație județeană).
Persoanele cu domiciliul (stabil sau flotant), de muncă sau de studii în București pot opta pentru oricare dintre organizațiile de sector.

Art. 22. Solicitantul dobândește calitatea de aderent din momentul înregistrării cererii sale de aderare în evidențele organizației locale respective. El va primi o notificare în scris care confirmă calitatea de aderent.

Art. 23. Fiecare aderent al Uniunii pentru Reconstrucția României are următoarele drepturi:
a) să fie informat despre proiectele desfășurate de organizația locală din care face parte și consultat asupra activităților în care este implicat;
b) să supună dezbaterii Comitetului Director Local al organizației locale din care face parte, inițiative de acțiune politică și/sau civică;
c) să solicite, conform statutului partidului, dobândirea calității de membru;
d) să primească din partea partidului tot sprijinul pe care acesta i-l poate da pentru îndeplinirea sarcinilor agreate;
e) să renunțe la calitatea de aderent în orice moment, cu efect imediat.

Art. 24. Fiecare aderent al Partidului Uniunea pentru Reconstrucția României are următoarele îndatoriri:
a) să promoveze principiile și valorile partidului;
b) să cunoască și să respecte prevederile statutului și regulamentelor interne de organizare și funcționare ale partidului;
c) să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor cu caracter intern, de partid, la care are acces;
d) să nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii grave activității sau imaginii partidului și care contravin pozițiilor formulate de organele de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României ;

Art. 25. Încetarea calității de aderent al Uniunii pentru Reconstrucția României are loc în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) excludere;
c) deces.
Pierderea calității de aderent intră în vigoare la data apariției oricăreia dintre situațiile prevăzute la aliniatul 1, literele a) - c).

Art. 26. Demisia are loc în baza unei cereri scrise depuse la sediul organizației la care este arondat, fie ea locală, județeană sau națională; ea poate fi expediată și prin poștă și are efect imediat.

Art. 27. Pentru comportament neconform cu principiile și valorile Uniunii pentru Reconstrucția României, precum și pentru nerespectarea Statutului sau a deciziilor forurilor de conducere, aderenților, membrilor susținători și onorifici ai Uniunii pentru Reconstrucția României li se poate retrage această calitate. Decizia aplicării acestei sancțiuni se ia de către forul de conducere al organizației la care este arondat, la propunerea președintelui acestui for de conducere. În cazul membrilor onorifici, decizia se ia de către Comitetul Director Național, la propunerea președintelui partidului.

CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Art. 28. Uniunea pentru Reconstrucția României are structuri organizatorice funcționale pe întreg teritoriul țării, delimitate la nivel:
a) local - localități urbane, rurale precum și la nivelul sectoarelor Municipiului București
b) județean - fiecare județ și pe Municipiul București
c) național - structura centrală.

Art. 29. La nivelul inferior ierarhic organizațiilor locale, se pot organiza secții de partid asimilate satelor, secțiilor de votare, cartierelor prin hotărârea Comitetului Director Local pe raza căruia acestea se organizează.

Art. 30. Până la înființarea organizațiilor se pot constitui grupuri de inițiativă pentru înființarea organizațiilor locale. Aceste grupuri de inițiativă se pot constitui legal dacă au cel puțin 3 membri, dintre care unul este președintele grupului de inițiativă.

Art. 31. Grupul de inițiativă va funcționa legal o perioadă de o lună de la înregistrarea sa în evidențele structurii centrale și de la emiterea deciziei de funcționare de către Comitetul Director Județean sau de către Comitetul Director Național, în cazul în care nu există structură județeană, și are ca atribuții principale:
a) înființarea organizației locale conform Statutului și regulamentelor interne de organizare și funcționare ale partidului;
b) ducerea la îndeplinire a sarcinilor și deciziilor forurilor de conducere de la nivel județean și național;
c) asigurarea informării Comitetului Director Județean și Comitetului Director Național asupra evenimentelor petrecute și acțiunilor desfășurate pe plan local.

Art. 32. Grupurile de inițiativă care nu-și îndeplinesc atribuțiile (cf. Art. 31.) sunt desființate. Hotărârea se ia de către Comitetul Director Județean, iar în cazul în care nu există structura județeană, aceasta se ia de către Comitetul Director Național.

Art. 33. Organizațiile locale se pot constitui legal dacă au cel puțin 10 membri.
Organizațiile județene se pot constitui legal dacă în județul respectiv există cel puțin o organizație locală.

Art. 34. Forurile de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României la nivel local sunt:
a) Convenția Locală;
b) Comitetul Director Local.

Art. 35. Convenția Locală cuprinde totalitatea membrilor organizației locale la data convocării acesteia. Ea se întrunește o dată pe an și oricând este necesar în urma cererii Comitetului Director Local, a Comitetului Director Județean sau la cererea, pe bază de semnături, a cel puțin o treime din numărul de membri ai organizației.

Art. 36. Convocarea Convenției Locale se face cu cel puțin 5 zile înaintea întrunirii propriu-zise, de către președintele Comitetului Director Local, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poștă, fax), fiecărui membru al organizației locale și prin afișare la sediul organizației locale. Președintele Comitetului Director Local are obligația păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor membrilor la Convenția Locală.

Art. 37. Convenția Locală are următoarele atribuții principale:
a) alege pe echipe (cf. Art. 88.), odată la 4 ani și ori de câte ori este nevoie membrii Comitetului Director Local pe o perioadă de 4 ani și îi revocă individual atunci când este cazul;
b) analizează activitatea Comitetului Director Local și a întregii organizații de la precedenta Convenție Locală și aprobă direcțiile și programul de acțiune pentru etapa următoare;
c) dezbate raportul de gestiune pentru anul care a trecut, dă descărcare pentru execuția bugetară și adoptă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
d) aprobă sau respinge candidaturile propuse de Comitetul Director Local pentru alegerile locale;
e) adoptă măsurile necesare întăririi organizației și aplicării obiectivelor din Programul Partidului precum și din celelalte documente oficiale;
f) alege individual delegații pentru Convenția Județeană în limita normei de reprezentare stabilită de Comitetul Director Județean.

Art. 38. Comitetul Director Local este compus din 5 membri:
a) președinte;
b) 3 vicepreședinți;
c) secretar.
Atribuțiile de trezorier al organizației vor fi îndeplinite de un membru al Comitetului Director Local sau de un membru al organizației locale. Decizia de atribuire a responsabilităților de trezorier se ia de către Comitetul Director Local la propunerea președintelui organizației locale.
Președintele Comitetului Director Local își va desemna, la începutul mandatului, un locțiitor dintre cei trei vicepreședinți.

Art. 39. Comitetul Director Local se întrunește cel puțin o dată pe săptămână și oricând este necesar la cererea președintelui său sau a cel puțin doi dintre membrii săi.

Art. 40. Data întrunirii Comitetului Director Local se stabilește în cadrul întâlnirii precedente și se consemnează în procesul verbal.

Art. 41. La ședința Comitetului Director Local sunt convocați cu drept de vot consultativ, primarul, viceprimarul și componenții consiliului local în exercițiu, dacă aceștia sunt membri ai Uniunii pentru Reconstrucția României și nu ocupă deja alte funcții în Comitetul Director Local.

Art. 42. Comitetul Director Local are următoarele atribuții principale:
a) organizează și conduce activitatea politică între Convențiile Locale;
b) organizează și conduce campania electorală în aria sa de acoperire;
c) propune Convenției Locale candidaturile pentru alegerile locale;
d) numește șeful campaniei electorale locale;
e) ține evidența membrilor și urmărește încasarea cotizațiilor și a celorlalte contribuții ale membrilor stabilite de organele competente prin regulamentul de funcționare;
f) decide cu privire la cererile de înscriere în organizația locală de partid;
g) administrează patrimoniul și resursele financiare și materiale ale organizației locale;
h) decide sau, după caz, propune Consiliului de Conducere Județean aplicarea de sancțiuni membrilor de partid ai organizațiilor locale (cf. Art. 14.);
i) coordonează activitatea reprezentanților Uniunii pentru Reconstrucția României în structurile administrației publice locale;
j) duce la îndeplinire sarcinile și deciziile adoptate de forurile ierarhic superioare;
k) asigură informarea Comitetului Director Județean asupra evenimentelor petrecute și acțiunilor desfășurate pe plan local;
l) stabilește structura de personal angajat pentru necesitățile de funcționare ale organizației locale și efectuează angajări și concedieri.

Art. 43. Forurile de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României la nivel județean sunt:
a) Convenția Județeană;
b) Consiliul de Conducere Județean;
c) Comitetul Director Județean.

Art. 44. Convenția Județeană cuprinde:
a) membrii Consiliului de Conducere Județean;
b) un număr impar cel puțin egal cu cel de la punctul a) de delegați ai organizațiilor locale și grupurilor de inițiativă, repartizați conform normei de reprezentare stabilite de Comitetul Director Județean.

Art. 45. Convenția Județeană se întrunește o dată pe an și ori de câte ori este nevoie, la convocarea Comitetului Director Județean, a Comitetului Director Național sau la cererea, în scris, a cel puțin o treime din numărul organizațiilor locale, pe baza hotărârilor CDL, și grupurilor de inițiativă,.

Art. 46. Convocarea Convenției Județene se face, fiecărui participant, cu cel puțin 5 zile înaintea întrunirii propriu-zise, de către președintele Comitetului Director Județean, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poștă, fax) și prin afișare la sediul organizației județene.

Președintele Comitetului Director Județean are obligația păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor participanților la Convenția Județeană.

Art. 47.
Convenția Județeană are următoarele atribuții principale:
a) alege pe echipe (cf. Art. 85.), odată la 4 ani și ori de câte ori este nevoie, membrii Comitetului Director Județean pe o perioadă de 4 ani și îi revocă individual când este cazul;
b) alege individual membrii Colegiului Județean de Arbitraj și ai Comisiei Județene de Cenzori pe o perioadă de 4 ani;
c) aprobă propunerile de candidaturi la alegerile parlamentare și le înaintează Comitetului Director Național;
d) analizează activitatea Comitetului Director Județean și a organizației județene de la Convenția Județeană precedentă și aprobă direcțiile și programul de acțiune pentru etapa următoare;
e) dezbate raportul Comisiei de Cenzori pentru anul care a trecut, dă descărcare pentru execuția bugetară și programul de acțiune pentru etapa următoare;
f) adoptă măsurile necesare întăririi organizației și aplicării obiectivelor din Programul partidului precum și din celelalte documente oficiale;
g) aprobă lista de candidați în alegerile locale pentru consiliul județean.

Art. 48. Consiliul de Conducere Județean este compus din:
a) membrii Comitetului Director Județean;
b) președinții tuturor organizațiilor locale;
c) președinții tuturor grupurilor de inițiativă.
În cazul în care președinții organizațiilor locale sunt și membri în Comitetul Director Județean, din Consiliul de Conducere Județean vor face parte și locțiitorii săi.

Art. 49. Consiliul de Conducere Județean se întrunește de 1 data pe lună și oricând este necesar, la convocarea Comitetului Director Județean, a Comitetului Director Național sau la cererea, pe bază de semnături, a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

Art. 50. Convocarea Consiliului de Conducere Județean se face cu cel puțin 5 zile înaintea întrunirii propriu-zise, de către președintele Comitetului Director Județean, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poștă, fax), fiecărui participant și prin afișarea la sediul organizației județene. Președintele Comitetului Director Județean are obligația păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor participanților la Consiliul de Conducere Județean.

Art. 51. La ședința Consiliului de Conducere Județean sunt convocați cu drept de vot consultativ membrii consiliului județean, primarii, viceprimarii, prefectul, subprefectul și parlamentarii în exercițiu care reprezintă județul respectiv, membri ai Uniunii pentru Reconstrucția României și care nu ocupă deja o funcție în Consiliul de Conducere Județean.
În cazul în care în cadrul ședințelor apare situația de balotaj de voturi, se decide în favoarea votului președintelui Comitetului Director Județean.

Art. 52. Consiliul de Conducere Județean are următoarele atribuții principale:
a) adoptă strategia desfășurării campaniei electorale la nivel județean;
b) alege și revocă trezorierul organizației județene pe o perioadă de 4 ani, la propunerea președintelui Comitetului Director Județean;
c) alege individual delegații la Convenția Națională în limita normei de reprezentare stabilită de Consiliul de Conducere Național;
d) decide asupra aplicării de sancțiuni pentru membrii Uniunii pentru Reconstrucția României ca urmare a propunerilor venite de la Comitetul Director Județean sau Comitetele Directoare Locale din componență;
e) stabilește măsuri pentru punerea în practică a obiectivelor Programului și strategiei Uniunii pentru Reconstrucția României;
f) duce la îndeplinire sarcinile și deciziile forurilor de conducere superioare ierarhic.

Art. 53. Comitetul Director Județean este compus din 5, 7 sau 9 membri:
a) președinte;
b) secretar;
c) vicepreședinți;
Președintele Comitetului Director Județean își va desemna, la începutul mandatului, un locțiitor dintre vicepreședinți. Atribuțiile de trezorier și de dezvoltare în teritoriu vor fi preluate, fiecare, de câte unul din membrii Comitetului Director Județean.

Art. 54. Comitetul Director Județean se întrunește o dată pe săptămână și oricând este necesar la convocarea președintelui său, a Comitetului Director Național sau la cererea a cel puțin jumătate - 1 dintre membrii săi.

Art. 55. La ședința Comitetului Director Județean participă primarul municipiului reședință de județ (dacă acesta este membru al Uniunii pentru Reconstrucția României) cu drept de vot consultativ, precum și orice alt membru al Uniunii pentru Reconstrucția României care a fost invitat de către comitet.

Art. 56. Comitetul Director Județean are următoarele atribuții principale:
a) elaborează strategia desfășurării campaniei electorale la nivel județean în concordanță cu strategia de campanie a Uniunii pentru Reconstrucția României la nivel național;
b) coordonează activitatea Comitetelor Directoare Locale între ședințele Consiliului de Conducere Județean;
c) stabilește, conform normei de reprezentare, numărul de delegați în Convenția Județeană pentru fiecare organizație locală și grup de inițiativă;
d) numește șeful campaniei electorale la nivel de județ;
e) propune Consiliului de Conducere Județean aplicarea de sancțiuni pentru membrii Uniunii pentru Reconstrucția României (cf. Art. 14.);
f) stabilește structura de personal angajat pentru necesitățile de funcționare ale organizației județene și efectuează angajări și concedieri;
g) stabilește cuantumul cotizațiilor lunare minime ale membrilor URR și procentul din veniturile organizațiilor locale care va fi transferat organizației județene;
h) acordă, la cererea argumentată a organizațiilor, drepturile prevăzute de art. 17 unora dintre membrii care nu plătesc cotizație;
i) administrează patrimoniul și resursele financiare și materiale ale organizației județene;
j) stabilește măsuri pentru punerea în practică a obiectivelor Programului și strategiei Uniunii pentru Reconstrucția României;
k) informează Comitetului Director Național asupra evenimentelor petrecute și acțiunilor desfășurate pe plan județean;
l) întocmește liste de candidați în alegerile pentru consiliul județean pe care le înaintează spre aprobare Convenției Județene;
m) propune candidaturile pentru alegerile parlamentare și le înaintează spre validare Convenției Județene;
n) validează sau invalidează și, după caz, în funcție de rezultatele obținute în prima lună de activitate, desființează grupurile de inițiativă;
o) validează sau invalidează rezultatele alegerilor pentru Comitetele Directoare Locale din componența structurii județene.

Art. 57. Forurile de conducere ale Uniunii pentru Reconstrucția României la nivel național sunt:
a) Convenția Națională;
b) Consiliul de Conducere Național;
c) Comitetul Director Național.

Art. 58. Convenția Națională este forul suprem de conducere al Uniunii pentru Reconstrucția României și este formată din:
a) membrii Consiliului de Conducere Național;
b) membrii guvernului și parlamentarii membri ai Uniunii pentru Reconstrucția României care nu ocupă deja poziții în Convenția Națională.
c) un număr impar cel puțin egal cu cel de la punctele a) și b) cumulate de delegați ai organizațiilor județene conform normei de reprezentare stabilite de Comitetul Director Național;

Art. 59. Numărul de delegați la Convenția Națională se stabilește de către Consiliul de Conducere Național și nu poate fi mai mic decât suma componenților Comitetelor Directoare Județene.

Art. 60. Până la apariția organizațiilor județene, organizațiile locale sau grupurile de inițiativă din municipiul reședință de județ vor îndeplini atribuțiile principale ale acestora, inclusiv reprezentarea în cadrul Convenției Naționale și a Consiliului de Conducere Național.
În cazul în care nu există organizație locală sau grup de inițiativă în municipiul reședință de județ, Comitetul Director Național poate împuternici o altă organizație sau grup de inițiativă din județul respectiv să îndeplinească atribuțiile acestora.

Art. 61. Convenția Națională se întrunește în ședință ordinară o dată la 4 ani și în ședință extraordinară, oricând este necesar, la convocarea Consiliului de Conducere Național, a Comitetului Director Național sau la solicitarea unei treimi din numărul organizațiilor județene sau a municipiului București, pe baza hotărârilor Comitetelor Directoare Județene.

Art. 62. Convocarea Convenției Naționale se face, fiecărui participant, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poștă, fax), cu cel puțin 30 de zile înaintea întrunirii propriu-zise pentru ședința ordinară și cu cel puțin 15 zile pentru ședința extraordinară, de către președintele Comitetului Director Național, și prin afișare la sediul central. Președintele Comitetului Director Național are obligația păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor participanților la Convenția Națională.

Art. 63. La lucrările Convenției Naționale pot participa ca invitați fără drept de vot și alte persoane invitate de către Comitetul Director Național.

Art. 64. Convenția Națională are următoarele atribuții principale:
a) alege pe echipe (cf. Art. 99.) și revocă individual membrii Comitetului Director Național pe o perioadă de 4 ani;
b) stabilește și modifică denumirea, sigla și semnul electoral al Uniunii pentru Reconstrucția României;
c) aprobă fuziunile cu alte formațiuni politice;
d) adoptă puncte de vedere cu privire la modalitățile de realizare a intereselor majore ale țării;
e) adoptă moțiuni cu caracter de recomandare pentru activitatea viitoare a partidului;
f) hotărăște dizolvarea partidului.

Art. 65. Consiliul de Conducere Național cuprinde:
a) membrii Comitetului Director Național;
b) trezorierul;
c) președinții tuturor organizațiilor județene sau, în cazul în care acestea nu există, președinții organizațiilor locale sau ai grupurilor de inițiativă din municipiul reședință de județ (cf. Art. 30. și Art. 60.).

Art. 66. Consiliul de Conducere Național se întrunește o dată pe lună și oricând este necesar la convocarea Comitetului Director Național, a președintelui Comitetului Director Național sau la cererea, pe bază de semnături, a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.

Art. 67. Convocarea Consiliului de Conducere Național se face, fiecărui participant, prin orice mijloace de comunicare (telefon, e-mail, poștă, fax), cu cel puțin 5 zile înaintea întrunirii propriu-zise, de către președintele Comitetului Director Național și prin afișarea la sediul central. Președintele Comitetului Director Național are obligația păstrării documentelor care dovedesc convocarea tuturor participanților la Consiliul de Conducere Național.

Art. 68. La ședința Consiliului de Conducere Național sunt convocați cu drept de vot consultativ membrii guvernului, parlamentarii Uniunii pentru Reconstrucția României precum și primarul general al capitalei, dacă acesta este membru al Uniunii pentru Reconstrucția României și nu ocupă deja o poziție în Consiliul de Conducere Național și președinții Colegiului Național de Arbitraj și Comisiei Naționale de Cenzori.

Președintele Comitetului Director Național poate invita la ședințele Consiliul de Conducere Național și alte persoane, fără drept de vot.

Membrii Comitetului Director Național și trezorierul partidului au in cadrul Consiliului de Conducere Național câte un vot.

Președinții organizațiilor județene au în cadrul Consiliului de Conducere Național câte 2 voturi care pot susține doar o singură opinie, în mod unitar. Județele care sunt reprezentate în cadrul Consiliului de Conducere Național, conform art. 60, de către o organizație locală vor avea dreptul la un singur vot.

Președintele Organizației Municipiului București are în cadrul Consiliului de Conducere Național un număr de voturi egal cu 10% din totalul membrilor cu drept de vot prezenți la fiecare întrunire. Toate voturile sale pot susține doar o singură opinie, în mod unitar.

În cazul în care în cadrul ședințelor apare situația de balotaj de voturi, se decide în favoarea votului președintelui Comitetului Director Național.

Art. 69. Consiliul de Conducere Național are următoarele atribuții principale:
a) stabilește măsurile necesare îndeplinirii hotărârilor adoptate de Convenția Națională;
b) coordonează întreaga activitate a partidului între Convențiile Naționale;
c) dezbate raportul Comisiei Naționale de Cenzori, dă descărcare pentru execuția bugetară și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor;
d) aprobă înființarea publicațiilor centrale și ale departamentelor centrale de analiză pe diferite domenii din cadrul Uniunii pentru Reconstrucția României;
e) aprobă candidaturile Uniunii pentru Reconstrucția României pentru funcțiile de Președinte al României și de Prim Ministru;
f) aprobă alianțele cu alte formațiuni politice;
g) aprobă programul de guvernare al Uniunii pentru Reconstrucția României;
h) alege și revocă președintele și membrii Comisiei Naționale de Cenzori;
i) alege și revocă președintele și membrii Colegiului Național de Arbitraj;
j) alege și revocă trezorierul la propunerea președintelui Comitetului Director Național;
k) decide asupra aplicării de sancțiuni membrilor Uniunii pentru Reconstrucția României (cf. Art. 14.);
l) aprobă regulamentele de funcționare internă a structurilor constituite în interiorul partidului;
m) stabilește cuantumul cotele de contribuție din venituri ale parlamentarilor, demnitarilor, primarilor și consilierilor membri ai Uniunii pentru Reconstrucția României;
n) aprobă și modifică Statutul Uniunii pentru Reconstrucția României;
o) aprobă și modifică Programul Politic și strategia de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în el;

Art. 70. Comitetul Director Național este compus din 5, 7 sau 9 membri:
a) președintele partidului;
b) secretarul general al partidului;
c) vicepreședinții partidului;
Președintele Comitetului Director Național își va desemna, la începutul mandatului, un locțiitor dintre vicepreședinți.

Art. 71. Comitetul Director Național se întrunește o dată pe săptămână și oricând este necesar la convocarea președintelui Comitetului Director Național sau la cererea a cel puțin jumătate - 1 dintre membrii săi.

Art. 72. La ședința Comitetului Director Național participă trezorierul partidului cu drept de vot consultativ, precum și orice alt membru al Uniunii pentru Reconstrucția României care a fost invitat de către comitet.

Art. 73. Comitetul Director Național are următoarele atribuții principale:
a) conduce activitatea partidului între ședințele Consiliului de Conducere Național;
b) emite luări de poziție legate de evenimentele politice, sociale și economice curente;
c) coordonează activitatea grupurilor parlamentare ale Uniunii pentru Reconstrucția României și a demnitarilor partidului;
d) asigură informarea continuă a Comitetelor Directoare Județene cu privire la activitatea curentă a partidului;
e) negociază alianțe, fuziuni sau protocoale de colaborare cu alte formațiuni politice și propune rezultatele acestor negocieri spre aprobare, după caz, Convenției Naționale sau Consiliului de Conducere Național;
f) inițiază și dezvoltă relațiile interne și internaționale ale Uniunii pentru Reconstrucția României cu alte partide politice, organizații neguvernamentale, sindicate, asociații patronale, etc.;
g) conduce și coordonează campaniile electorale ale Uniunii pentru Reconstrucția României pentru alegerile locale, parlamentare și prezidențiale și numește șefii fiecăreia dintre aceste campanii electorale;
h) coordonează activitatea departamentelor centrale de analiză pe diferite domenii din cadrul Uniunii pentru Reconstrucția României și numește șefii acestor departamente;
i) validează sau invalidează și, în funcție de rezultatele obținute într-o lună, după caz desființează grupurile de inițiativă pentru înființarea organizațiilor locale din județele unde nu există organizație județeană;
j) validează ca organizație reprezentativă la nivel județean, cu toate drepturile și îndatoririle aferente conform statutului, organizația locală sau grupul de inițiativă legal constituite, în cazurile în care nu este constituită organizația județeană;
k) validează sau invalidează rezultatele alegerilor pentru Comitetele Directoare Județene și pentru Comitetele Directoare Locale, în cazul în care nu există organizație județeană;
l) numește și revocă din funcții reprezentanții partidului în instituții centrale, foruri și organizații interne și internaționale;
m) are drept de veto asupra persoanelor înscrise pe listele de candidați pentru alegerile, având obligația de a motiva decizia;
n) propune aplicarea de sancțiuni pentru membrii Uniunii pentru Reconstrucția României (cf. Art. 14.) și în cazuri speciale poate hotărî suspendarea acestora din funcție până la decizia Consiliului de Conducere Național;
o) acordă, la cererea argumentată a organizațiilor, statutul de membru susținător al Uniunii pentru Reconstrucția României persoanelor care nu sunt cetățeni români;
p) numește, dintre persoanele care nu au cetățenie română, membri onorifici ai Uniunii pentru Reconstrucția României;
q) convoacă Consiliul de Conducere Național;
r) stabilește structura de personal angajat pentru necesitățile de funcționare ale structurilor centrale și efectuează angajări și concedieri;
s) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli și îl propune spre aprobare Consiliului de Conducere Național;
t) administrează patrimoniul și resursele financiare și materiale ale structurilor centrale;
u) numește purtătorul de cuvânt al partidului;
v) elaborează regulamentele de organizare și funcționare internă a structurilor constituite în interiorul partidului și le propune spre aprobare Consiliului de Conducere Național;
w) decide schimbarea sediului central al Uniunii pentru Reconstrucția României.

Art. 74. La nivelul conducerii centrale a Uniunii pentru Reconstrucția României se constituie, prin regulamente specifice de organizare și funcționare, următoarele structuri:
a) Colegiul Național de Arbitraj;
b) Comisia Națională de Cenzori.

Art. 75. Colegiul Național de Arbitraj funcționează ca instanță supremă în toate problemele referitoare la respectarea Statutului, a regulamentelor de funcționare, a disciplinei și moralei membrilor Uniunii pentru Reconstrucția României. Colegiul Național de Arbitraj își desfășoară propria activitate și coordonează activitatea tuturor Colegiilor Județene de Arbitraj (pe măsură ce acestea vor fi înființate) pe baza unui regulament ce urmează a fi aprobat de Consiliul de Conducere Național.

Art. 76. Atribuțiile Comisiei Naționale de Cenzori constau în verificarea și analiza modului de gestionare a patrimoniului și fondurilor Uniunii pentru Reconstrucția României. Comisia Națională de Cenzori își desfășoară propria activitate și coordonează activitatea tuturor Comisiilor Județene de Cenzori pe baza unui regulament ce urmează a fi aprobat de Consiliul de Conducere Național.

Art. 77. Prin decizia Consiliului de Conducere Național se pot înființa ulterior și alte structuri la nivel central și local (de ex.: departamente de analiză, structuri de tineret, studențești, de femei etc.) ce vor activa pe baza unor regulamente specifice de funcționare elaborate de Comitetul Director Național.

CAPITOLUL V
PROCEDURILE DE ALEGERE ÎN CADRUL
UNIUNII PENTRU RECONSTRUCȚIA ROMÂNIEI

 

Art. 78. Ședințele structurilor Uniunii pentru Reconstrucția României sunt constituite statutar în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor componenți.

Art. 79. Convențiile locale, județene sau națională sunt statutar constituite în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor convocați la prima întrunire și indiferent de numărul membrilor prezenți la a doua întâlnire.

Art. 80. Delegații organizațiilor locale și grupurilor de inițiativă la Convențiile Județene vor fi desemnați conform unei norme de reprezentare stabilite de Comitetele Directoare Județene, pe baza a trei criterii: numărul de voturi obținute în ultimele alegeri locale (consiliul local și consiliul județean), numărul de voturi obținute în ultimele alegeri parlamentare (Camera Deputaților si Senat) și numărul membrilor de partid, la 1 ianuarie a anului respectiv, după următoarea procedură:
a) ponderile celor trei criterii sunt: 40% pentru numărul de voturi obținute în ultimele alegeri locale (consiliul local și consiliul județean), 40% pentru numărul de voturi obținute în ultimele alegeri parlamentare (Camera Deputaților si Senat) și 20% pentru numărul membrilor de partid;
b) Comitetul Director Județean stabilește numărul total al delegaților aleși (cf. Art. 44, lit. b);
c) se calculează numărul de delegați aleși în funcție de fiecare din cele trei criterii, prin înmulțirea numărului total de delegați aleși, stabilit la lit. b), cu ponderile aferente celor trei criterii;
d) se calculează trei norme de reprezentare prin împărțirea numărului de voturi obținut în județ la alegerile locale, a numărului de voturi obținut în județ la alegerile parlamentare și a numărului de membri din județ la numărul de delegați aleși în funcție de fiecare criteriu, calculat la lit. c);
e) fiecare din cele trei norme de reprezentare se aplică, în mod corespunzător, fiecărei organizații sau grup de inițiativă, la numărul de voturi obținut la alegerile locale, la numărul de voturi obținut la alegerile parlamentare și la numărul de membri, rezultând numărul de delegați pentru fiecare organizație, în funcție de fiecare criteriu;
f) se adună, reținând două zecimale, cele trei numere calculate la lit. e), rezultând numărul de delegați pentru fiecare organizație, cumulat pentru cele trei criterii;
g) se rețin părțile întregi calculate la lit. f), iar părțile zecimale se ordonează în ordine descrescătoare, alocându-se organizațiilor până la completarea numărului total al delegaților aleși, stabilit la lit. b);

Art. 81. Delegații la Convenția Națională ai organizațiilor județene sau ai organizațiilor locale sau ai grupurilor de inițiativă din municipiul reședință de județ (cf. Art. 60.) vor fi desemnați conform unei norme de reprezentare stabilite de Comitetul Director Național, prin aplicarea corespunzătoare, la nivel național, a procedurii descrise
la Art. 80.

Art. 82. Cu excepția alegerilor pentru organismele de conducere care se desfășoară prin vot secret, toate celelalte hotărâri ale forurilor componente ale Uniunii pentru Reconstrucția României se iau prin vot deschis.

Art. 83. Cu excepția situațiilor în care Statutul prevede altfel, toate hotărârile forurilor Uniunii pentru Reconstrucția României se iau cu o majoritate de jumătate plus unu din numărul celor prezenți; se consideră prezenți și cei care delegă reprezentarea prin mandat cu excepția lucrărilor convențiilor locale, județene și naționale unde nu se acceptă reprezentarea prin mandat.

Art. 84. Orice membru al Uniunii pentru Reconstrucția României poate cumula simultan maxim două funcții de conducere în cadrul partidului. Se consideră funcții de conducere cele de membru în Comitetele Directoare de la fiecare nivel.

Art. 85. Candidaturile pentru Comitetele Directoare de la toate nivelele se depun pe echipe. Echipele care candidează pentru Comitetele Directoare Locale vor fi formate din câte 5 persoane, câte una pentru fiecare poziție (președinte, 3 vicepreședinți și secretar). Echipele candidate pentru Comitetele Directoare Județene vor fi formate din 5, 7 sau 9 persoane, câte una pentru fiecare poziție (președinte, secretar și restul vicepreședinți). Echipele candidate pentru Comitetul Director Naționale vor fi formate din 5,7 sau 9 persoane, câte una pentru fiecare poziție (președinte, secretar general și restul vicepreședinți).

Art. 86. Un membru al Uniunii pentru Reconstrucția României poate candida numai într-o singură echipă pentru alegerea Comitetului Director la fiecare nivel.

Art. 87. În cazul Comitetelor Directoare de la toate nivelele, dacă devin vacante cel mult două posturi simultan, înlocuitorii sunt numiți de către președintele Comitetului Director în termen de cel mult 10 zile de la producerea vacanței. Dacă devin vacante trei sau mai multe posturi simultan sau dacă se schimbă mai mult de doi membri din echipa inițială se organizează noi alegeri în termen de minim 10 și maxim 20 de zile pentru Comitetele Directoare Locale, Județene și în termen de minim 30 și maxim 60 de zile pentru Comitetul Director Național.

Art. 88. Pentru Comitetul Director Local, la primul tur de scrutin câștigă echipa care a obținut jumătate plus unu din voturile valabil exprimate de către cei prezenți la Convențiile Locale de alegeri.
Dacă nici o echipă nu a obținut această majoritate se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă primele două echipe clasate în ordinea voturilor obținute și câștigă cea care obține cele mai multe voturi în al doilea tur de scrutin.

Art. 89. La ședințele de alegeri a Comitetului Director Local participă ca observator un membru al Comitetului Director Județean sau al Colegiului Județean de Arbitraj desemnat de către Comitetul Director Județean. În cazul în care nu exista organizație județeană, observatorul va fi desemnat de Comitetul Director Național.

Art. 90. Lista de candidaturi pe echipe pentru Comitetul Director Local se închide cu 48 de ore înaintea orei de începere a ședinței de alegeri menționată în convocare.

Art. 91. Pentru a fi acceptată, candidatura unei echipe pentru Comitetul Director Local trebuie susținută în scris de cel puțin trei membri ai organizației locale respective care au fost convocați la ședința de alegeri și nu fac parte din echipa respectivă.

Art. 92. Un membru al Uniunii pentru Reconstrucția României poate susține în scris o singură echipă care candidează pentru Comitetul Director Local.

Art. 93. Pentru Comitetul Director Județean, la primul tur de scrutin câștigă echipa care a obținut jumătate plus unu din voturile valabil exprimate de către cei prezenți la Convenția Județeană de alegeri.
Dacă nici o echipă nu a obținut această majoritate se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă primele două echipe clasate în ordinea voturilor obținute și câștigă cea care obține cele mai multe voturi în al doilea tur de scrutin.

Art. 94. La ședința de alegere a Comitetului Director Județean participă ca observator un membru al Comitetului Director Național sau al Colegiului Național de Arbitraj desemnat de către Comitetul Director Național.

Art. 95. Lista de candidaturi pe echipe pentru Comitetul Director Județean se închide cu
48 de ore înaintea orei de începere a ședinței de alegere menționată în convocare.

Art. 96. Pentru a fi acceptată, candidatura unei echipe pentru Comitetul Director Județean trebuie susținută în scris de cel puțin 10 membri ai Convenției Județene respective care au fost convocați la ședința de alegeri si care nu fac parte din echipa respectivă.

Art. 97. Un membru al Uniunii pentru Reconstrucția României poate susține în scris o singură echipă care candidează pentru Comitetul Director Județean.

Art. 98. Pentru lucrările Convenției Naționale se instituie sistemul voturilor reprezentative pentru organizațiile județene. Numărul total de voturi reprezentative se distribuie în funcție de numărul de membri conform unei norme de reprezentare stabilită de Comitetul Director Național anterior convocării Convenției Naționale și comunicată în scris în respectiva convocare.

Art. 99. Pentru Comitetul Director Național se candidează în echipe complete de câte 5, 7 sau 9 persoane (pentru toate funcțiile din comitet: președinte, secretar general și restul vicepreședinți); fiecare echipă își stabilește singură numărul de membri; candidatura unei echipe trebuie propusă în scris de cel puțin 6 președinți de organizații județene sau ai organizațiilor locale din municipiul reședință de județ acolo unde nu există organizații județene sau ai grupurilor de inițiativă din municipiul reședință de județ în județele unde nu există organizații locale.

Echipele de candidați sunt votate, prin vot secret, de către toți membrii partidului din fiecare județ; echipa care câștigă cele mai multe voturi într-un județ obține toate voturile reprezentative arondate județului respectiv.

Echipa care obține cele mai multe voturi reprezentative la Convenția Națională câștigă cursa pentru conducerea partidului.

Art. 100. Alegerile pentru Comitetul Director Național se desfășoară la sediul fiecărei organizații locale unde se amplasează urne sigilate. Votarea se face pe parcursul unei singure zile în toate organizațiile locale din țară.
Pe toată durata zilei de votare este prezent în sediul fiecărei organizații locale un observator delegat de către Comitetul Director Județean care este membru al Uniunii pentru Reconstrucția României în județul respectiv și nu face parte din organizația locală respectivă. În cazul în care nu există organizație județeană, observatorul va fi delegat de către Comitetul Director Național.
Desigilarea urnelor și numărarea voturilor se face de către comisia locală de numărare a voturilor, după ora de terminare a votării, la sediul fiecărei organizații locale, în prezența observatorului care trebuie să certifice în scris corectitudinea procesului de votare și a rezultatului acestuia.
În ziua următoare, buletinele de vot împreună cu rezultatele votării din organizațiile locale se centralizează la sediul organizației județene, unde comisia județeană de numărare a voturilor validează rezultatele din județ, desemnând echipa care a obținut cele mai multe voturi și care, în consecință, primește totalitatea voturilor reprezentative arondate județului respectiv.
La această centralizare, validare și desemnare din fiecare organizație județeană participă în mod obligatoriu un observator delegat de către Comitetul Național Director care este membru al Uniunii pentru Reconstrucția României și nu face parte din organizația județeană respectivă.
Numărătoarea voturilor reprezentative la nivel național și desemnarea echipei câștigătoare se fac la Convenția Națională unde fiecare președinte de organizație județeană atribuie numărul de voturi reprezentative arondate județului respectiv echipei care a câștigat cele mai multe voturi ale membrilor organizației județene pe care o conduce.

Art. 101. Data Convenției Naționale de alegeri pentru Comitetul Director Național se comunică în scris, fiecărui membru al Uniunii pentru Reconstrucția României, de către Comitetul Director Național în exercițiu cu cel puțin 30 de zile înainte. Lista de candidaturi pe echipe pentru Comitetul Director Național se închide cu 15 zile înaintea datei alegerilor propriu-zise în cadrul organizațiilor locale.

Art. 102. Pentru hotărârile ce se iau în cadrul lucrărilor Convenției Naționale se utilizează sistemul voturilor reprezentative. Pentru orice problemă supusă votului, se votează mai întâi individual de către delegații cu drept de vot din fiecare organizație județeană. Decizia care obține cele mai multe voturi la interiorul organizației devine decizia acelei organizații. Decizia care are câștig beneficiază de toate voturilor reprezentative arondate organizației județene respective.
Pentru definitivarea procedurii de vot, președinții fiecărei organizații județene atribuie voturile reprezentative ale organizației respective pentru decizia care a avut câștig de cauză în organizația lor.
Decizia care obține cele mai multe voturi reprezentative va fi adoptată ca decizie a Convenției Naționale.

CAPITOLUL VI
FONDURILE ȘI PATRIMONIUL
UNIUNII PENTRU RECONSTRUCȚIA ROMÂNIEI

 

Art. 103. Uniunea pentru Reconstrucția României poate deține bunuri mobile și imobile necesare pentru buna desfășurare a activității sale.

Art. 104. Sursele de finanțare ale Uniunii pentru Reconstrucția României sunt:
d) cotizațiile plătite lunar de către membrii partidului;
e) contribuții ale membrilor partidului, conform legii;
f) donații și legate;
g) venituri din activități proprii;
h) subvenții de la bugetul de stat, potrivit legii bugetare anuale;
i) alte surse, conform legii.

Art. 105. Operațiunile de încasări și plăți se efectuează prin conturi în lei și în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

Art. 106. Cuantumul și repartizarea între nivelele ierarhice a cotizațiilor, a altor contribuții ale membrilor partidului și ale altor venituri se stabilesc prin hotărâre a Consiliului de Conducere Național.

Art. 107. Uniunea pentru Reconstrucția României nu desfășoară activități specifice societăților comerciale, cu excepția următoarelor situații:
a) editarea, realizarea și difuzarea publicațiilor ori a altor materiale propagandă și cultură politică proprii;
b) serviciile interne;
c) închirierea spațiilor proprii pentru conferințe și acțiuni social-culturale;
d) acțiuni culturale, sportive și distractive;
e) vânzarea bunurilor din patrimoniu, conform legii;
f) dobânzile bancare;
g) organizarea de întâlniri și seminarii cu tematică politică, economică sau socială.

Art. 108. Veniturile provenite din subvențiile bugetare pot avea următoarele destinații:
a) cheltuieli materiale pentru întreținerea și funcționarea sediilor;
b) cheltuieli de personal;
c) cheltuieli pentru presă și promovare;
d) cheltuieli pentru organizarea de activități cu caracter politic;
e) cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate;
f) cheltuieli pentru telecomunicații;
g) cheltuieli cu delegațiile din străinătate;
h) investiții în bunuri mobile și imobile necesare activității partidului;
i) cheltuieli pentru campania electorală.

Art. 109. Comitetul Director Național al Uniunii pentru Reconstrucția României numește câte un mandatar financiar, conform legii, pe perioada campaniilor electorale locale, parlamentare și prezidențiale.

CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 

Art. 110. Statutul Uniunii pentru Reconstrucția României este obligatoriu pentru toți membrii și toate organizațiile partidului.

Art. 111. Organizațiile locale și județene pot deschide conturi la bancă în condițiile legii și răspund de gestionarea acestora.

Art. 112. Organele executive ale partidului de la nivel central, județean sau local pot constitui asociații sau fundații pentru realizarea scopului și obiectivelor partidului, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 113. Calitatea de membru în Colegiile de Arbitraj sau în Comisiile de Cenzori este incompatibilă cu cea de membru în Comitetele Directoare, indiferent de nivel.

Art. 114. În termen de 6 luni de la reînregistrarea oficială a Uniunii pentru Reconstrucția României, Consiliul de Conducere Național va aproba în parametrii actualului Statut regulamentele de organizare și funcționare internă a partidului elaborate de Comitetul Director Național.

Art. 115. Uniunea pentru Reconstrucția României își poate înceta activitatea prin:
a) autodizolvare hotărâtă de Convenția Națională a partidului;
b) dizolvare pronunțată pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curții Constituționale;
c) decizia Tribunalului Municipiului București ca urmare a constatării inactivității conform Art. 47 din Legea partidelor politice.

Art. 116. La data adoptării prezentului Statut, Comitetul Director Național va fi completat de către Consiliul de Conducere Național, la propunerea Președintelui. Comitetele Directoare Județene pot fi completate de către Consiliile de Conducere Județene, la propunerea Președintelui lor. Aceste foruri de conducere vor fi completate cu obligația respectării Art. 85.

Art. 117. Până la primele alegeri generale care vor avea loc după adoptarea prezentului Statut ponderile criteriilor pentru desemnarea delegaților aleși la Convențiile Județene și Naționale (cf. Art. 80. lit. a) sunt: 80% pentru numărul de voturi obținute în ultimele alegeri locale (consiliul local și consiliul județean) și 20% pentru numărul membrilor de partid;
ANEXA 1
ANEXA 2

 

NetSoft - Linux Servers Install & Administration
Ai o idee, o observație, o dorință în legătură cu acest site?
 Trimite-o pe adresa webmaster@urr.ro 

 afișări 
[Confidențialitate] URR